Chính sách bảo mật

Chính sách bảo mật

Nhà thuốc của chúng tôi tuân thủ luật pháp về thông tin cá nhân.

Chính sách quyền riêng tư này áp dụng cho các dịch vụ khác nhau (cung cấp thông tin qua trang web này, tiếp nhận các yêu cầu khác nhau, v.v.) của trang web “Cửa hàng chính của Nhà thuốc Niconico” (https://niconico-genki.com) (sau đây gọi là “trang web này”). Trang web này cho biết chính sách mà trang web này tuân theo khi xử lý thông tin cá nhân hoặc thông tin tương tự của khách truy cập (sau đây gọi là “khách truy cập”).

Chính sách cơ bản

Cửa hàng chính của Nhà thuốc Niconico (sau đây gọi là “hiệu thuốc này”) nhận thức được tầm quan trọng của thông tin cá nhân, tin rằng bảo vệ thông tin cá nhân là trách nhiệm xã hội và tuân thủ luật pháp cũng như quy định về thông tin cá nhân. Chúng tôi sẽ thu thập, sử dụng và quản lý một cách thích hợp thông tin cá nhân mà chúng tôi xử lý. Thông tin được thu thập trên trang này sẽ được xử lý phù hợp trong phạm vi mục đích sử dụng.

Phạm vi ứng dụng

Chính sách bảo mật này chỉ áp dụng cho trang web này.

Thu thập thông tin cá nhân và mục đích sử dụng

Thông tin cá nhân của khách truy cập có được trên trang này, mục đích sử dụng, thời gian lưu trữ, v.v. như sau.

Chúng tôi thu thập thông tin cá nhân khi bạn để lại bình luận

Trang web này thu thập thông tin cá nhân sau đây khi khách truy cập để lại nhận xét trên trang web này.

 • Tên (HN) hiển thị ở phần bình luận
 • Địa chỉ email được hiển thị trong mẫu bình luận
 • Nội dung bình luận hiển thị trong mẫu bình luận
 • Tên trang web được hiển thị trong mẫu bình luận (tùy chọn)
 • địa chỉ IP
 • chuỗi tác nhân người dùng trình duyệt

Điều này sẽ tự động hiển thị tên và địa chỉ email của bạn vào lần tiếp theo bạn để lại nhận xét, do đó bạn không cần phải nhập lại chúng.

Một chuỗi ẩn danh được tạo từ địa chỉ email của bạn (còn gọi là hàm băm) được sử dụng để thu thập thông tin về việc bạn sử dụng dịch vụ Gravatar. Bạn có thể được cung cấp cùng một dịch vụ cho mục đích xác minh. Chính sách quyền riêng tư của dịch vụ có tại https://automattic.com/privacy/.

Về mục đích sử dụng

Điều này nhằm giúp ngăn chặn hành vi phá hoại và phát hiện thư rác, đồng thời mang lại sự thuận tiện cho khách truy cập của chúng tôi. Ngoài ra, chúng tôi có thể giới thiệu những nhận xét sau trên trang web của mình: “Chúng tôi đã nhận được loại nhận xét này từ một khách truy cập.”

Khi nhận xét của bạn được quản trị viên của trang này chấp thuận (sau đây gọi là “Quản trị viên”), hình ảnh hồ sơ của bạn sẽ được cung cấp cho công chúng cùng với nhận xét của bạn.

Về thời gian lưu trữ

Nếu bạn để lại nhận xét trên trang web của chúng tôi, chúng tôi sẽ lưu nhận xét đó và siêu dữ liệu của nhận xét đó trong 10 năm.

Lưu ý: Khách truy cập có thể chọn có lưu thông tin cá nhân trong trình duyệt của mình hay không.
Khi khách truy cập để lại nhận xét trên trang web của chúng tôi, họ có thể chọn có lưu tên, địa chỉ email và thông tin trang web tùy chọn trong trình duyệt của họ hay không.
Trang web này có thể làm gì về nhận xét

Nếu khách truy cập đã để lại nhận xét trên trang web này, quản trị viên của trang web có thể xuất thông tin cá nhân mà trang web lưu trữ về khách truy cập (bao gồm mọi thông tin được cung cấp) vào tệp xuất mà khách truy cập có thể. Bạn có thể đáp ứng các yêu cầu như “Tôi muốn Nhận”. Khi đó, một email xác nhận sẽ được gửi đến địa chỉ email của khách truy cập.

Chúng tôi cũng có thể đáp ứng yêu cầu “xóa” thông tin cá nhân của họ từ khách truy cập. Điều này không bao gồm bất kỳ thông tin nào chúng tôi được yêu cầu lưu giữ cho mục đích hành chính, pháp lý hoặc bảo mật. Ngoài ra, khi xóa, một email xác nhận sẽ được gửi đến địa chỉ email của khách truy cập.

Lấy thông tin cá nhân khi thực hiện yêu cầu

Trang web này có biểu mẫu liên hệ ( https://niconico-genki.com/vi/contact-vi).

Chúng tôi thu thập thông tin cá nhân sau đây được nhập khi khách truy cập thực hiện yêu cầu bằng biểu mẫu yêu cầu.

 • Tên được nhập vào mẫu
 • Địa chỉ email đã nhập trong mẫu
 • Chủ đề được nhập vào biểu mẫu (tùy chọn)
 • Chi tiết yêu cầu được nhập vào biểu mẫu (tùy chọn)
Về mục đích sử dụng

Thông tin này sẽ được sử dụng để trả lời các câu hỏi và quản lý khách truy cập. Bằng cách lưu thông tin yêu cầu từ khách truy cập, khi cùng một khách truy cập thực hiện một yêu cầu khác, bạn có thể trả lời dựa trên nội dung của yêu cầu trước đó, dẫn đến phản hồi chính xác hơn. Bạn có thể.

Ngoài ra, chúng tôi có thể giới thiệu với bạn trên trang web này bằng cách nói, “Chúng tôi đã nhận được một yêu cầu như thế này.”

Về thời gian lưu trữ

Thông tin cá nhân được nhập vào biểu mẫu liên hệ sẽ được lưu trữ trong 10 năm.

Về việc đồng ý thu thập thông tin cá nhân

Chúng tôi yêu cầu bạn đọc chính sách bảo mật của chúng tôi trước khi thực hiện yêu cầu bằng cách sử dụng mẫu yêu cầu trên trang web này.

Khi khách truy cập thực hiện yêu cầu, giả định rằng khách truy cập đồng ý với chính sách bảo mật này.

Chúng tôi thu thập thông tin cá nhân khi mua sản phẩm và đăng ký làm thành viên.

Trang web này có một cửa hàng trực tuyến ( https://niconico-genki.com/supplement).

Chúng tôi thu thập thông tin cá nhân sau đây do khách hàng nhập khi mua sản phẩm và đăng ký làm thành viên.

 • Tên được nhập vào mẫu
 • Địa chỉ được nhập trong mẫu
 • Số điện thoại đã nhập trong biểu mẫu
 • Số fax được nhập vào biểu mẫu (tùy chọn)
 • Địa chỉ email đã nhập trong mẫu
Về mục đích sử dụng

Thông tin cá nhân của khách hàng được thu thập trên trang này (tên, tên công ty, mã bưu chính, địa chỉ, số điện thoại, số fax, địa chỉ email, v.v.) sẽ được sử dụng cho các mục đích sau.

 • Để vận chuyển các sản phẩm theo yêu cầu của khách hàng và các dịch vụ hậu mãi liên quan
 • Để gửi hóa đơn cho bạn về các sản phẩm và dịch vụ bạn đã sử dụng.
 • Thông báo cho khách hàng các thông tin về sản phẩm, dịch vụ mới qua email, thư hoặc fax.
 • Để cung cấp thông tin về các dịch vụ nhà thuốc của chúng tôi, chẳng hạn như gửi tài liệu cho những khách hàng quan tâm đến dịch vụ chúng tôi cung cấp.
 • Để giải đáp các yêu cầu và thắc mắc của khách hàng về dịch vụ
 • Đối với các hoạt động tiếp thị như cải thiện dịch vụ chúng tôi cung cấp và phát triển các dịch vụ và sản phẩm mới.
 • Thực hiện các hoạt động khác cần thiết để thực hiện các hoạt động trên.
Về thời gian lưu trữ

Thông tin cá nhân đã đăng ký làm thành viên sẽ được lưu giữ trừ khi khách hàng tự nguyện rút khỏi tư cách thành viên hoặc yêu cầu nhà thuốc của chúng tôi rút khỏi tư cách thành viên.

Trong các trường hợp sau, việc chỉnh sửa hoặc lưu trữ sẽ bị hủy và tư cách thành viên sẽ bị hủy hoặc xóa.

 • Nếu thông tin cá nhân của bạn được trang web này lưu giữ không chính xác, bạn có thể yêu cầu chỉnh sửa hoặc xóa thông tin cá nhân của mình bằng cách làm theo các quy trình do trang web này thiết lập.
 • Nếu nhà thuốc nhận được yêu cầu từ khách hàng như được mô tả ở đoạn trước và xác định rằng cần phải tuân thủ yêu cầu đó, nhà thuốc sẽ sửa hoặc xóa thông tin cá nhân ngay lập tức và thông báo cho khách hàng.
Về việc đồng ý thu thập thông tin cá nhân

Trang web này yêu cầu bạn đọc chính sách bảo mật của chúng tôi trước khi mua sản phẩm hoặc đăng ký làm thành viên.

Khi mua sản phẩm hoặc đăng ký làm thành viên, khách hàng được coi là đã đồng ý với chính sách bảo mật này.

Lấy thông tin cá nhân bằng cookie

Trang web của chúng tôi có thể gửi cookie đến máy tính của khách truy cập.

Cookies là cơ chế lưu lại lịch sử sử dụng và nội dung đầu vào được gửi và nhận giữa trình duyệt và máy chủ khi sử dụng trang web dưới dạng tệp trên máy tính của khách truy cập.

Về mục đích sử dụng

Điều này nhằm cải thiện sự thuận tiện của khách truy cập khi duyệt trang web này.

Ví dụ: lần tiếp theo bạn truy cập cùng một trang, thông tin cookie cho phép người vận hành trang hiển thị một trang khác cho mỗi khách truy cập.

Ví dụ: bạn đã bao giờ sử dụng một trang web nào đó và lần đầu tiên bạn được nhắc nhập mật khẩu đăng nhập, nhưng từ lần thứ hai trở đi bạn có thể truy cập trang web đó mà không cần nhìn thấy màn hình đăng nhập? Đó là tất cả về cookie.

Nếu cài đặt trình duyệt của khách truy cập cho phép gửi và nhận cookie thì trang web có thể lấy khóa cookie từ trình duyệt của khách truy cập.

Xin lưu ý rằng để bảo vệ quyền riêng tư của bạn, trình duyệt của bạn sẽ chỉ gửi cookie được máy chủ của trang web gửi và nhận.

Về thời gian lưu trữ

Cookie từ các bình luận để lại trên trang web của chúng tôi được lưu trữ trong một năm.

Về việc cho phép/từ chối gửi/nhận thông tin cookie

Khách truy cập có thể chọn cài đặt để gửi và nhận cookie, chẳng hạn như “Cho phép tất cả cookie” “Từ chối tất cả cookie” hoặc “Thông báo cho người dùng khi nhận cookie.” Phương pháp cài đặt khác nhau tùy thuộc vào trình duyệt. Vui lòng kiểm tra menu “Trợ giúp” trên trình duyệt của bạn để biết hướng dẫn về cách thiết lập cookie.

Xin lưu ý rằng nếu bạn chọn cài đặt từ chối tất cả cookie, bạn có thể bị hạn chế sử dụng các dịch vụ khác nhau trên Internet, chẳng hạn như không thể nhận các dịch vụ yêu cầu xác thực.

Quản lý thông tin cá nhân

Trang web này quản lý chặt chẽ các thông tin do khách truy cập cung cấp như sau.

Đảm bảo tính chính xác của thông tin

Chúng tôi cố gắng đảm bảo rằng thông tin do khách truy cập cung cấp là chính xác và cập nhật.

Các biện pháp quản lý an toàn

Trang web này bảo vệ thông tin cá nhân bằng cách thực hiện các biện pháp bảo mật thích hợp để ngăn chặn rò rỉ, mất mát hoặc hư hỏng thông tin cá nhân.

Loại bỏ thông tin cá nhân

Khi thông tin cá nhân không còn cần thiết nữa, nó sẽ được xử lý kịp thời.

Tiết lộ, chỉnh sửa, bổ sung, xóa, đình chỉ sử dụng thông tin cá nhân

Nếu khách truy cập yêu cầu tiết lộ, chỉnh sửa, bổ sung, xóa hoặc tạm dừng sử dụng thông tin cá nhân, chúng tôi sẽ phản hồi kịp thời sau khi xác nhận danh tính của khách truy cập.

Nếu bạn muốn thực hiện những việc trên, vui lòng liên hệ với chúng tôi theo địa chỉ email bên dưới.

địa chỉ email:
@ 

Về việc cung cấp thông tin cá nhân cho bên thứ ba

Trang web này sẽ không cung cấp thông tin cá nhân do khách truy cập cung cấp cho bất kỳ bên thứ ba nào mà không có sự đồng ý của khách truy cập. Ngoài ra, nếu chúng tôi quyết định cung cấp thông tin cho bên thứ ba trong tương lai, chúng tôi sẽ cho biết thông tin cần cung cấp cũng như mục đích cung cấp thông tin đó và chúng tôi sẽ chỉ cung cấp thông tin cho bên thứ ba sau khi nhận được sự đồng ý của khách truy cập.

Về thông tin cá nhân của trẻ vị thành niên

Nếu trẻ vị thành niên đưa ra nhận xét trên trang web này hoặc thực hiện yêu cầu bằng cách sử dụng biểu mẫu liên hệ thì phải có sự đồng ý của cha mẹ hoặc người giám hộ. Chúng tôi sẽ cho rằng bạn có sự đồng ý của người đó.

Thông tin liên lạc

Nếu có thắc mắc liên quan đến trang web này hoặc việc xử lý thông tin cá nhân, vui lòng liên hệ với chúng tôi theo địa chỉ email bên dưới.

Nhà điều hành trang web này:
Cửa hàng chính của Nhà thuốc Niconico
địa chỉ email:
@ 

Giới thiệu về công cụ phân tích quyền truy cập

Trang web này sử dụng công cụ phân tích truy cập của Google “Google Analytics”.

Google Analytics này sử dụng cookie để thu thập thông tin truy cập. Thông tin truy cập này được thu thập ẩn danh và không xác định cá nhân.

Cookie Google Analytics được lưu giữ trong 26 tháng. Bạn có thể từ chối việc thu thập chức năng này bằng cách tắt cookie, vì vậy vui lòng kiểm tra cài đặt trình duyệt của bạn.

Nếu bạn muốn kiểm tra các điều khoản sử dụng của Google Analytics, vui lòng truy cập https://marketingplatform.google.com/about/analytics/terms/jp/. Ngoài ra, liên quan đến “Việc Google sử dụng dữ liệu khi bạn sử dụng các trang web và ứng dụng đối tác của Google,” =”_blank” rel=”noopener”>Cách Google sử dụng thông tin do trình duyệt của bạn gửi | Chính sách và Điều khoản của Google.

Về những thay đổi trong chính sách bảo mật

Trang web này tuân thủ luật pháp và quy định của Nhật Bản áp dụng cho thông tin cá nhân và đôi khi chúng tôi xem xét nội dung của chính sách quyền riêng tư này và cố gắng cải thiện nó. Chính sách bảo mật được sửa đổi mới nhất sẽ luôn được tiết lộ trên trang này.

タイトルとURLをコピーしました